Nhân sự

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Giám đốc: Thạc sĩ Võ Minh Thiện   

Điện thoại:  0917 272 745

vmthien@ctuet.edu.vn

_____________________________________

Phó Giám đốc: Thạc sĩ Lương Văn Thông   

Điện thoại: 0939 852 997

Email: lvthong@ctuet.edu.vn

 _____________________________________

Kỹ thuật viên: Kỹ sư Nguyễn Văn Hậu

Điện thoại: 0913 565 564

Email: nvhau@ctuet.edu.vn

 _____________________________________

Chuyên viên : Thạc sĩ Trần Trung Khánh     

Điện thoại: 0379 969 596

Email: ttkhanh@ctuet.edu.vn

_____________________________________

Chuyên viên : Kỹ sư Huỳnh Văn Phú 

Điện thoại: 0976 707 906

Email: hvphu@ctuet.edu.vn