Lịch sử hình thành

Trung tâm Thí nghiệm – Kỹ thuật năng lượng – Chuyển giao công nghệ là trung tâm ra đời từ năm 2019 được chuyển giao nhiệm vụ từ “Trung tâm Thực hành – Thí nghiệm” trực thuộc Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. Trong 2 năm qua, cùng với sự phát triển chung của Nhà trường, Trung tâm Thí nghiệm – Kỹ thuật năng lượng – Chuyển giao công nghệ đã có những đóng góp đáng kể trong việc nâng cao nguồn nhân lực phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường.

Tổng số giảng viên hiện có của Trung tâm là 4 giảng viên: Trong đó có 1 giảng viên thạc sĩ, 2 giảng viên cao học và 01 chuyên viên có trình độ kỹ sư.