Hoạt động hợp tác Giảng viên Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông

Các hoạt động trao đổi, hợp tác của giảng viên khoa Điện – Điện tử – Viễn thông trong các năm qua

Giảng viên

Nội dung

Thời gian

Dương Ngọc Đoàn

Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại CHLB Đức

2014 – 2019

Hồ Hữu Danh

Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Canada

2014 – 2020

Nguyễn Trần Duy Khoa

Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Canada

2015 – nay

Nguyễn Hoàng Vũ

Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Hàn Quốc

2012 – 2018

Lê Thanh Dững

Học thạc sĩ tại Hàn Quốc

2014 – 2016

Dương Ngọc Đoàn

Chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC)

2013

Võ Minh Thiện

Chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC)

2014

Phan Trọng Tuấn

Chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC)

2014

Doãn Minh Đăng

Chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC)

2014

Nguyễn Trần Duy Khoa

Chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC)

2014

Quách Hữu Lượng

Chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC)

2014