Chức năng nhiệm vụ

Chức năng: Trung tâm Thí nghiệm – Kỹ thuật Năng lượng – Chuyển giao Công nghệ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, Trung tâm có chức năng:

 • Nghiên cứu, thông tin, ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu và công nghệ kỹ thuật.
 • Tìm kiếm, xúc tiến, tiếp nhận, khai thác các dự án khoa học, các đề tài KH&CN các cấp và các hoạt động khác có liên quan đến KH&CN.
 • Phát triển các loại hình hợp tác về KH&CN, tư vấn và chuyển giao công nghệ cho Trường hay cơ quan quản lý tại địa phương và các cơ quan, tổ chức họp tác nghiên cứu.
 • Tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo nghiên cứu khoa học.
 • Cung cấp các dịch vụ về tư vấn kỹ thuật cho các tổ chức, các nhân có nhu cầu.
 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học.
 • Thực hiện các hoạt động về quyền sở hữu trí tuệ.

Nhiệm vụ: Trung tâm Thí nghiệm – Kỹ thuật Năng lượng – Chuyển giao Công nghệ có nhiệm vụ:

 • Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu và công nghệ quản lý trong lĩnh vực phụ trách.
 • Nghiên cứu xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học.
 • Tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo nghiên cứu khoa học.
 • Thực hiện các Đề tài, Dự án các cấp có các nội dung như nhiệm vụ đã xây dựng.